info@digitalvisual.nl

+316-49366851

Volg onze socials

info@digitalvisual.nl

+316-49366851

info@digitalvisual.nl

+316-49366851

Volg onze socials

Algemene voorwaarden van Digital&Visual Agency

Laatst bijgewerkt: 13-09-2023

Algemene voorwaarden


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Digital&Visual Agency. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Digital&Visual Agency, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een van de onlinemarketingdiensten en producten van Digital&Visual Agency zoals, de huisstijl, doelgroep analyse, content realisatie, content strategie, webdesign diensten van derden en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Digital&Visual Agency behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.


1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Digital&Visual Agency een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.


2. Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met Digital&Visual Agency verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Digital&Visual Agency en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.


Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Digital&Visual Agency opgenomen wordt.


3. Aanbieding en acceptatie


1. Alle offertes en prijsopgaven door Digital&Visual Agency zijn geheel vrijblijvend.


2. Het ondertekenen van een door Digital&Visual Agency uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Digital&Visual Agency.


3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Digital&Visual Agency blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Digital&Visual Agency.


4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Digital&Visual Agency zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.


5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital&Visual Agency niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

           

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. Uitvoering van de overeenkomst


1. Digital&Visual Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital&Visual Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital&Visual Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Digital&Visual Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, ondanks ingebrekestelling niet tijdig aan Digital&Visual Agency zijn verstrekt, heeft Digital&Visual Agency het recht de kosten uit de offerte door te berekenen als zijnde de opdracht volledig is afgerond.


4. Digital&Visual Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Digital&Visual Agency is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Digital&Visual Agency kenbaar behoorde te zijn.


5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Digital&Visual Agency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


6. Indien door Digital&Visual Agency of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


7. Opdrachtgever vrijwaart Digital&Visual Agency voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


5. Duur en beëindiging


1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Digital&Visual Agency voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.


2.Digital&Visual Agency heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Digital&Visual Agency onderhouden worden.


3. Digital&Visual Agency heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Digital&Visual Agency gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.


4. Digital&Visual Agency heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.


6. Levering en levertijd


1. Digital&Visual Agency gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.


2. Mocht Digital&Visual Agency onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Digital&Visual Agency alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Digital&Visual Agency een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.


3. Door Digital&Visual Agency gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of pdf-bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.7. Overmacht


1. Digital&Visual Agency aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Digital&Visual Agency als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.


2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Digital&Visual Agency alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Digital&Visual Agency geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Digital&Visual Agency tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


8. Prijzen


1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.


2. Wijzigingen in de tarieven worden door Digital&Visual Agency minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.


9. Betaling


1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het vormgeven van een sociale mediakanaal wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Digital&Visual Agency is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Digital&Visual Agency het verschuldigde bedrag te voldoen.


2. In genoemde gevallen behoudt Digital&Visual Agency zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.


3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en 15% van de totale hoofdsom aan aanmaningskosten verschuldigd aan Digital&Visual Agency.


4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Digital&Visual Agency een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.


5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Digital&Visual Agency hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.


6. Indien Digital&Visual Agency abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Digital&Visual Agency het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.


7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Digital&Visual Agency heeft voldaan.


11. Copyright


1. Het eigendom van door Digital&Visual Agency verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Digital&Visual Agency, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Digital&Visual Agency hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Digital&Visual Agency gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.


2. Digital&Visual Agency behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


3. Al het door Digital&Visual Agency vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Digital&Visual Agency niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.


12. Aansprakelijkheid


1. Voor zover Digital&Visual Agency bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Digital&Visual Agency weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Digital&Visual Agency op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Digital&Visual Agency of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Digital&Visual Agency.


2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Digital&Visual Agency slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Digital&Visual Agency voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.


3. Opdrachtgever vrijwaart Digital&Visual Agency voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Digital&Visual Agency.


4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Digital&Visual Agency kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.


5. Digital&Visual Agency is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.


6. De opdrachtgever dient Digital&Visual Agency terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Digital&Visual Agency geleden schade.


7. Digital&Visual Agency is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.


8. Digital&Visual Agency is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.


13. Buitengebruikstelling


1. Digital&Visual Agency heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Digital&Visual Agency niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Digital&Visual Agency zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Digital&Visual Agency kan worden verlangd.


2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Digital&Visual Agency gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.15. Reclame


1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Digital&Visual Agency, waarna Digital&Visual Agency deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Digital&Visual Agency binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.


2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


16. Wijziging van de algemene voorwaarden


1. Digital&Visual Agency behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.


3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


17. Overig


1. Digital&Visual Agency zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Digital&Visual Agency.


2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Digital&Visual Agency zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.


3. Digital&Visual Agency is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


4. Digital&Visual Agency behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Digital&Visual Agency te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.


18. Geschillenregeling en toepasselijk recht


1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Digital&Visual Agency en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zaandam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Digital&Visual Agency met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Digital&Visual Agency beslissend.


19. Eigendomsrecht


De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Digital&Visual Agency tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74