info@digitalvisual.nl

+316-49366851

Volg onze socials

info@digitalvisual.nl

+316-49366851

info@digitalvisual.nl

+316-49366851

Volg onze socials

Privacybeleid van Digital&Visual Agency

Laatst bijgewerkt: 8-08-2023

Privacy Policy

 

Digital&Visual Agency hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Digital&Visual Agency houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Digital&Visual Agency zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Digital&Visual Agency

Rotterdamhaven 23

1448 KB Purmerend

info@digitalvisual.nl

+31649366851


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Digital&Visual Agency verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


Het aangaan van overeenkomsten

Het versturen van nieuwsbrieven en/of informatie mailingen

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Naam/voorletters/tussenvoegsel

Titel

Adres – postcode –(woon) plaats

Land

Telefoonnummer

mobiele nummer

E-mailadres

Website

Geslacht

Werkzaam bij organisatie

Bankrekeningnummer (in geval van abonnement)

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Digital&Visual Agency bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor administratieve handelingen bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar na het laatste contact.


Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van vooraf besproken doeleinden. Met deze partijen delen wij relevante persoonsgegevens, zoals met hen is overeengekomen. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit de persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee wij geen overeenkomst mee hebben afgesloten.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74

Copyright © Digital&Visual Agency

Alle rechten voorbehouden 2023.

Volg onze socials

E-mailadres

info@digitalvisual.nl

Mobiel

+316 49366851

Kvk-nummer

89030915

Btw nummer

NL004691060B74